Збори акціонерів

Загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2019 року о 09.00 годині за адресою: 08000, Україна, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65 в приміщенні зали нарад №1. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 30 квітня 2018 року з 8 години 00 хвилин до 8 годин 45 хвилин. Додаткова інформація за телефоном (04578)60089. Детально...

Хто online?

Сейчас 3 гостей онлайн
Печать PDF

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОТЕНЦІАЛ”

(код ЄДРПОУ 14307363; місцезнаходження/ фактична/ поштова адреса:

08000, Україна, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65)

повідомляє, що 30 квітня 2018 року о 10.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: 08000, Україна, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна; приміщення зали нарад.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 30 квітня 2018 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ”, буде складено станом на 24 годину 25 квітня 2018 року.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.

4. Розгляд та затвердження річного звіту Генерального директора ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ” (річного звіту Товариства) за 2017 рік.

5. Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ” за 2017 рік.

6. Розгляд та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ” за 2017 рік.

7. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ” на 2018 рік.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Генерального деректора, висновків ревізійної комісії ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ”.

9. Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів за 2017 рік.

10. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакціїї.

11. Про затвердження змін до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитись з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власному веб-сайті ПАТ «ПОТЕНЦІАЛ» https://potencial.kiev.ua

та з документами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів за адресою: 08000, Україна, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65, зал нарад у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до 16.00 години, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення (08000, Україна, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65; приміщення зали нарад) з 09:00 до 09:45 годин. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Лаврінчук Л.І.

Довідки можна отримати за телефоном: (04578) 60089.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

6382

6308

Основні засоби (за залишковою вартістю)

963

1031

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

920

919

Сумарна дебіторська заборгованість

1668

1412

Грошові кошти та їх еквіваленти

72

24

Власний капітал

6089

6090

Статутний капітал

2646

2646

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-374

-374

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

293

218

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

882133

882133

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

у відсотках від статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

-

 

Голова Наглядової Ради А.В.Ландик

Генеральний директор О.А. Плевачук

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання №1 Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Підтвердити передачу функцій лічильної комісії Депозитарній установі ТОВ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР», між якою та Товариством укладено відповідний Договір № 7-ДУ від 05.08.2014 року

Питання №2 Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати Головою загальних зборів Дубініна С.І.

Обрати Секретарем загальних зборів Лаврінчук Л.І.

Питання №3 Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити порядок денний загальних зборів (проект порядку денного, оприлюднений згідно законодавству, не змінено) ;

Затвердити регламент проведення загальних зборів:

по першому, другому та третьому питаннях до 2 хв по кожному; по четвертому питанню до 20 хв; по п’ятому питанню до 10 хв; по шостому питанню до 10 хв; по сьомому та восьмому питанню до 10 хв по кожному; по дев’ятому, десятому та одинадцятому питаннях до 5 хв по кожному; по дванадцятому, тринадцятому, чотирнадцятому, пятнадцятому, шістнадцятому та сімнадцятому питаннях до 5 хв по кожному; виступи в преніях та відповіді на запитання всього до 10 хв по кожному з питань; роботу загальних зборів орієнтовно завершити за 2,0 – 2,5 години.

Питання №4 Розгляд та затвердження річного звіту генерального директора ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ” (річного звіту Товариства) за 2017 рік.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Правління ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ” (річний звіт Товариства) за 2017 рік.

Питання №5 Розгляд висновків ревізійної комісії ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ” за 2017 рік.

Проект рішення з пятого питання порядку денного:

Затвердити висновки ревізійної комісії ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ” за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2017 рік.

Питання №6 Розгляд та затвердження річного звіту Наглядової ради ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ” за 2017 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Наглядової ради ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ” за 2017 рік.

Питання №7 Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ” на 2018 рік.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ” на 2018 рік.

Питання №8 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, висновків ревізійної комісії ПАТ “ПОТЕНЦІАЛ”.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Визнати результати діяльності ПАТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2017 рік задовільними.

Питання №9 Про розподіл прибутку і збитків та про нарахування дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення з девятого питання порядку денного:

Не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ «ПОТЕНЦІАЛ» у 2017 р, у зв’язку з тим, що Товариство не отримало прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Питання №10 Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакціїї.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакціїї.

Доручити Директору Товариства провести державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін, у встановленому законодавством порядку, або видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту товариства та відповідних змін.

Питання №11 Про затвердження змін до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Затвердити зміни до Положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції. Доручити підписання вказаних Положень Голові зборів акціонерів Товариства.

 

 

Доповнення до повідомлення про проведення загальних зборів, розміщеного 28.03.2018р.

Зміна Проекту рішення по Питанню №10 Проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОТЕНЦІАЛ" (код ЄДРПОУ 14307363; місцезнаходження/ фактична/ поштова адреса:

08000, Україна, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65) (призначені на 30 квітня 2018 р на 10,00 годину) за пропозицією акціонерів:

Питання №10 Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакціїї.

У тому числі, у новій редакції Статуту поміж інших змін, передбачено:

= зміна типу Товариства з "публічного акціонерного товариства" на "приватне акціонерне товариство";

= зміна назви Товариства (у зв`язку зі зміною типу Товариства):

* із старої назви ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОТЕНЦІАЛ" (ПАТ "ПОТЕНЦІАЛ")

виключити вказівку на тип Товариства та змінити її на

* нову назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОТЕНЦІАЛ" (АТ "ПОТЕНЦІАЛ").

Зазначити, що згідно діючому законодавству України, зміна типу Товариства з публічного на приватне з відповідною зміною в найменуванні Товариства не є його перетворенням.

Доручити Генеральному директору Товариства провести державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, назви Товариства, здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін у встановленому законодавством порядку, або видати довіреність іншим особам для виконання представницьких функцій при державній реєстрації нової редакції Статуту, назви Товариства та інших відповідних змін.

Голова Наглядової ради А.В. Ландик

Генеральний директор О.А. Плевачук