Збори акціонерів

Загальні збори акціонерів відбудуться 16 липня 2021 року о 09.00 годині за адресою: 08000, Україна, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65 в приміщенні зали нарад №1. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 16 липня 2021 року з 8 години 00 хвилин до 8 годин 45 хвилин. Додаткова інформація за телефоном (04578)60089. Детально...

Хто online?

Сейчас 1 гость онлайн
Печать PDF

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Плевачук Олексiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

07.05.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Акцiонерне товариство "Потенцiал"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

08000, смт Макарiв, вул. Ватутiна, буд.65

4. Код за ЄДРПОУ

14307363

5. Міжміський код та телефон, факс

0457860089 д/н

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.05.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

04.05.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОТЕНЦIАЛ"

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОТЕНЦIАЛ"

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОТЕНЦIАЛ", що вiдбулись 30.04.2018р., прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОТЕНЦIАЛ" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОТЕНЦIАЛ" з дати державної реєстрацiї Статуту товариства у новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань - 04.05.2018р. Повне найменування пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОТЕНЦIАЛ"; повне найменування пiдприємства пiсля змiни - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОТЕНЦIАЛ".