Збори акціонерів

Загальні збори акціонерів відбудуться 16 липня 2021 року о 09.00 годині за адресою: 08000, Україна, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65 в приміщенні зали нарад №1. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 16 липня 2021 року з 8 години 00 хвилин до 8 годин 45 хвилин. Додаткова інформація за телефоном (04578)60089. Детально...

Хто online?

Сейчас 4 гостей онлайн
Печать PDF

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОТЕНЦІАЛ»

(код ЄДРПОУ 14307363; місцезнаходження/ фактична/ поштова адреса:

08000, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65)

повідомляє, що 10 серпня 2020 року о 09.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: 08000, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65; приміщення зали нарад №1.

 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 10 серпня 2020 року з 08 години 00 хвилин до 08 години 45 хвилин. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до законодавства України.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «ПОТЕНЦІАЛ», буде складено станом на 24:00 годину 04 серпня 2020 року.

 

Проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ «ПОТЕНЦІАЛ» :

1. Підтвердження повноважень Депозитарної установи ТОВ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР» на виконання договірних функцій лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «ПОТЕНЦІАЛ»

2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів АТ «ПОТЕНЦІАЛ»:

2.1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «ПОТЕНЦІАЛ».

2.2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «ПОТЕНЦІАЛ»

3. Розгляд та затвердження річного звіту АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік.

4. Розгляд звіту наглядової ради АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд висновків (звіту) ревізійної комісії АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розподіл прибутку і збитків АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та висновків ревізійної комісії АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік.

8. Про припинення повноважень членів наглядової ради АТ «ПОТЕНЦІАЛ»

9. Про обрання членів наглядової ради АТ «ПОТЕНЦІАЛ». Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ «ПОТЕНЦІАЛ».

11. Про обрання членів ревізійної комісії АТ «ПОТЕНЦІАЛ».


Акціонери можуть ознайомитись з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власному веб-сайті АТ «ПОТЕНЦІАЛ» https://potencial.kiev.ua та з документами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів за адресою: 08000, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65, зал нарад №1 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до 16.00 години, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення (08000, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65; приміщення зали нарад №1) з 8.00 до 8.45 годин. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Лаврінчук Л.І. Довідки можна отримати за телефоном: (04578) 60089

 

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Наглядовою радою будуть надаватися письмові відповіді.

 

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (паспорт, а у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання). Для представників акціонерів, крім того надаються – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: довіреність; для керівника акціонера-юридичної особи – витяг з ЄДР, витяг зі статуту, що містять інформацію про осіб, які мають право діяти без довіреності.

 

Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

 

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити: прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи); реквізити документа, що посвідчує особу та ІПН; адреса; повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ, адреса (для ЮО);

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством (нотаріусом або депозитарною установою). Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком представникам.

 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів становить загальну кількість акцій 882133 штук та загальна кількість голосуючих акцій 803772 голосів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за 2019 рік (тис.грн.)

 

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

6254

6582

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1229

1270

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

921

925

Сумарна дебіторська заборгованість

1342

1670

Грошові кошти та їх еквіваленти

47

7

Власний капітал

5956

6089

Статутний капітал

2646

2646

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-507

-374

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

297

492

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

882133

882133

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

-

-

у відсотках від статутного капіталу

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

-

-

 

Проекти рішень з питань порядку денного:

 

Питання №1 Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «ПОТЕНЦІАЛ»

Проект рішення з першого питання порядку денного

Підтвердити передачу функцій лічильної комісії загаальних зборів акціонерів АТ «ПОТЕНЦІАЛ» Депозитарній установі ТОВ «ПОЛЯРНИЙ РЕЄСТР», між якою та Товариством укладено відповідний Договір № 7-ДУ від 02.05.2019 року

 

Питання №2.1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «ПОТЕНЦІАЛ»

Проект рішення з питання 2.1 порядку денного

Обрати Головою загальних зборів Ландик В.І.

Обрати Секретарем загальних зборів Дубінін С.І

 

Питання №2.2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів АТ «ПОТЕНЦІАЛ»

Проект рішення з питання 2.2 порядку денного

Затвердити порядок денний загальних зборів (проект порядку денного) ;

Затвердити регламент проведення загальних зборів:

по питаннях 1, 2.1, 2.2 до 2 хв по кожному; по питанню 3 до 30 хв; по питаннях 4, 5 та 6 до 10 хв по кожному; по питанню 7 до 15 хвилин; по питаннях 8, 9, 10, 11 по 5 хв. по кожному; виступи в обговореннях та відповіді на запитання всього до 10 хв по кожному з питань; роботу загальних зборів орієнтовно завершити за 2,00 – 2,30 години.

 

Питання №3 Розгляд та затвердження річного звіту АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік.

Проект рішення з питання 3 порядку денного

Затвердити річний звіт АТ «ПОТЕНЦІАЛ» (річний звіт Товариства) за 2019 рік.

 

Питання №4. Розгляд звіту наглядової ради АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання 4 порядку денного

Затвердити річний звіт Наглядової ради АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік.

 

Питання №5 Розгляд висновків (звіту) ревізійної комісії АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання 5 порядку денного

Затвердити висновки ревізійної комісії АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік.

 

Питання №6 Розподіл прибутку і збитків АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік.

Проект рішення з питання 6 порядку денного

Не здійснювати виплату дивідендів за підсумками роботи АТ «ПОТЕНЦІАЛ», у зв’язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Збитки Товариства покрити за рахунок зменьшення власного капіталу Товариства.

 

Питання №7 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, та висновків ревізійної комісії АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік.

Проект рішення з питання 7 порядку денного

Визнати результати діяльності АТ «ПОТЕНЦІАЛ» за 2019 рік незадовільними із причин, що знаходяться за межами впливу Товариства, та із внутрішніх причин.

 

Питання №8 Про припинення повноважень членів наглядової ради АТ «ПОТЕНЦІАЛ»

Проект рішення з питання 8 порядку денного

Припинити повноваження членів наглядової ради: Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна, Ландик Валентина Івановича, Женікова Олега Вадимовича, Дубініна Сергія Івановича у зв`язку із закінченням терміну, на який їх було обрано.

 

Питання №9 Про обрання членів наглядової ради АТ «ПОТЕНЦІАЛ». Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання 9 порядку денного

Обрати Наглядову раду АТ «ПОТЕНЦІАЛ» у наступному складі: Ландик Андрій Валентинович, Ландик Неллі Володимирівна, Ландик Валентин Іванович, Кирпиченко Олена Олександрівна, Дубінін Сергій Іванович.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що можуть укладатись між Товариством та кожним членом Наглядової ради; прийняти до уваги, що всі члени Наглядової ради будуть здійснювати свої обо`язки без оплати праці; Товариство може компенсувати членам Наглядової ради їх витрати на здійснення діяльності в складі Наглядової ради (в разі укладання вказаних цивільно-правових договорів); Обрати уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Директора АТ «ПОТЕНЦІАЛ».

 

Питання №10 Про припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ «ПОТЕНЦІАЛ».

Проект рішення з питання 10 порядку денного

Припинити повноваження членів ревізійної комісії АТ «ПОТЕНЦІАЛ»: Стаценко Ірини Сергіївни, Удоденко Вікторії Ігорівни, Кирпиченко Олени Олександрівни.

 

Питання №11 Про обрання членів ревізійної комісії АТ «ПОТЕНЦІАЛ»

Проект рішення з питання 11 порядку денного

Обрати Ревізійну комісію АТ «ПОТЕНЦІАЛ» у наступному складі: Фендрікова Анжела Анатолїївна, Стаценко Ірина Сергіївна, Удоденко Вікторія Ігорівна.Голова Наглядової ради А.В.Ландик

Генеральний директор О.А. ПлевачукІНФОРМАЦІЯ

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОТЕНЦІАЛ»

(код ЄДРПОУ 14307363; місцезнаходження/ фактична/ поштова адреса:

08000, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65)

повідомляє, що 10 серпня 2020 року о 09.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою:  08000, Київська область, смт Макарів, вул. Ватутіна, 65; приміщення зали нарад №1.

Згідно переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АТ «ПОТЕНЦІАЛ»:

  • Загальна кількість акцій АТ «ПОТЕНЦІАЛ» - 882133 штук (вісімсот вісімдесят дві тисячі сто тридцять три) простих іменних акцій, бездокументарної форми існування.

  • Загальна кількість голосуючих акцій АТ «ПОТЕНЦІАЛ» - 803772 штук (вісімсот три тисячі сімсот сімдесят дві) простих іменних акцій, бездокументарної форми існування.

 

Голова Наглядової ради

А.В.Ландик

07.08.2020р.

*Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів становить загальну кількість акцій 882133 штук та загальна кількість голосуючих акцій 803772 голосів.